Winkelmandje 0

Voorwaarden Winacties

Hieronder vind je de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor alle win- en reviewacties van Faso B.V. omtrent MegaMooi, gevestigd te Apeldoorn op Boomblauwtje 124. Lees ze goed door en je bent volledig op de hoogte van de regels die gelden.

Voorwaarden en spelregels win- en reviewacties

Artikel 1. Algemeen

 1. Win en reviewacties worden uitgeschreven door Faso B.V. gevestigd te Apeldoorn. Op win- en reviewacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

 2. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname. Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie.

 3. Medewerkers van MegaMooi zijn uitgesloten van deelname.

 4. Deelname aan acties is gratis.

 5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven (https://www.reclamecode.nl/nrc/pagina.asp?paginaID=289%20&deel=2)

 6. Door deel te nemen aan de winactie gaat de deelnemer akkoord met deze deelname voorwaarden

Artikel 2. Gegevens

 1. Om mee te doen aan de actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en/of NAW-gegevens).

 2. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een winactie, prijsvraag of reviewactie.

 3. De persoonsgegevens die in het kader van winacties en reviewacties worden verkregen, worden alleen gebruikt door MegaMooi voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.

Artikel 3. Hoe en wanneer kan je meedoen?

 1. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de actie.

 2. Deelname kan plaatsvinden door:
 • de gevraagde actie te ondernemen, welke in de winactie beschrijving staat

3. Vanaf het  moment van deelname, maakt de deelnemer kans om te winnen.

4. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

5. Als nieuwsbrief inschrijving een voorwaarde is bij de winactie dan maakt de deelnemer geen kans meer om te winnen als de deelnemer zich uitschrijft van de nieuwsbrief

 

Artikel 4. Aanwijzing van de winnaars

 1. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

 2. Met de winnaars van de actie zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs, tenzij duidelijk is dat de winnaars op andere wijze worden bekend gemaakt (bijvoorbeeld op een website).

 3. Deelnemers gaan ermee akkoord dat ze bij winst als winnaar bekend kunnen worden gemaakt op website van MegaMooi, in de MegaMooi nieuwsbrief en de social media kanalen van MegaMooi, zoals Facebook, Instagram, Pinterest en Twitter.

 4. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

Artikel 5. Prijzen

 1. Iedere consument kan maximaal 1 item ontvangen, en maximaal 1 keer winnen per winactie tenzij anders is aangegeven.

 2. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

 3. De inhoud van de prijzen wordt bepaald en geselecteerd door MegaMooi, tenzij anders is aangegeven bv. ‘Win Product X naar keuze’.

 4. Indien kansspelbelasting moet worden betaald, zal MegaMooi hiervoor zorg dragen

 5. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan MegaMooi.

 6. Indien een prijs buiten de schuld van MegaMooi niet binnen 3 maanden na einde van de actie is ontvangen door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van MegaMooi.
 7. Indien er minder deelnemers meedoen dan er prijzen zijn dan wordt het aantal prijzen uitgedeeld als dat er deelnemers zijn. De andere prijzen vervallen aan MegaMooi.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Je erkent dat deelname aan de actie geheel voor eigen risico is. 
   
 2. Indien je voor deelname aan deze actie wordt gevraagd een inzending in te sturen, te uploaden, in te spreken of anderszins een bijdrage te leveren garandeer je dat deze inzending en/of bijdrage geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms)rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig is en vrijwaart MegaMooi voor aanspraken van derden terzake. 

 3. MegaMooi is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot - : - de door haar, uitgekeerde prijzen; - het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen; - het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

Artikel 7. Auteursrechten en medewerking

 1. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

 2. MegaMooi kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

 3. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door MegaMooi.

 4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.


Contact

Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met de MegaMooi Klantenservice via: 0654256255 of per e-mail via: [email protected]

U ontvangt binnen 7 kalenderdagen na de ontvangstbevestiging telefonisch of via e-mail een reactie.